Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Kodeks Postępowania Grupy CIECH

W Grupie CIECH funkcjonuje też specjalna Komisja Etyki

W 2017 roku spółki Grupy CIECH podpisały Deklarację przyjęcia „Standardu Programu Etycznego” opracowanego przez Global Compact Network Poland, agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych. To zestaw zasad, którymi powinny się kierować firmy działające w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, opracowany m.in. na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, Celów Zrównoważonych Rozwoju ONZ oraz 10 zasad United Nations Global Compact.

Przestrzeganie praw człowieka w Grupie CIECH

W Grupie CIECH kładziemy nacisk na promowanie wśród interesariuszy, w tym głównie naszych pracowników i kontrahentów, wartości etycznych oraz zachowań nakierowanych na poszanowanie praw człowieka.

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy, nadgodzin, wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracodawcy. Wynagrodzenia są wypłacane terminowo, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem wynagradzania”.

Zapewniamy pracownikom swobodę dołączania lub rezygnacji z członkostwa w związkach zawodowych i/lub reprezentacji pracowników według ich wyboru.

Doceniamy różnorodne, integracyjne środowisko pracy, nie dyskryminujemy ani nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie ani inną cechę chronioną przez prawo. Nie stosujemy żadnego rodzaju pracy przymusowej. Pracownicy mają zapewnioną kontrolę nad dokumentami tożsamości, nie uiszczają żadnych opłat związanych z uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia. Stosowanie jakiegokolwiek przymusu fizycznego i/lub psychicznego, w tym mobbingu jest zabronione.

Dokumenty regulujące kwestie poszanowania praw człowieka w Grupie CIECH:
• Kodeks Postępowania Grupy CIECH.
• Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa.

Do góry