Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Wpływ na środowisko

Z troską o środowisko naturalne

W Grupie CIECH realizujemy szereg inwestycji prośrodowiskowych, które mają na celu efektywne wykorzystanie surowców i energii, redukcje emisji zanieczyszczeń oraz racjonalną gospodarkę odpadową.

W sumie przeznaczyliśmy ponad 366 mln zł na realizację inwestycji prośrodowiskowych w latach 2015-2017.

Główne inwestycje:

 • Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Janikowie oraz Inowrocławiu
 • Budowa instalacji filtracji zawiesiny wapna posodowego w Janikowie
 • Rozbudowa węzła dekantacji i filtracji szlamów podestylacyjnych w Zakładzie w Inowrocławiu
 • Redukcja emisji pyłu w Elektrociepłowni w Inowrocławiu poprzez modernizację elektrofiltrów kotłów

 

System Zarządzania Środowiskiem w Grupie CIECH

W Grupie działa jednolita Polityka Ochrony Środowiska, która nakłada na wszystkie Spółki, należące do Grupy obowiązek:

 • przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska
 • ograniczenia emisji do atmosfery oraz ilości wytwarzanych odpadów
 • racjonalnego wykorzystywania surowców naturalnych oraz przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez redukcję emisji CO2
 • utrzymywania dobrych relacji społecznych w społecznościach, w których prowadzona jest działalność biznesowa
 • promowania produktów i usług przyjaznych środowisku

W wybranych spółkach Grupy CIECH wdrożony jest system zarządzania środowiskiem, zgodny z wymaganiami normy ISO14001. System zobowiązuje do oceny zgodności z regulacjami prawnymi, wymaganiami koncernowymi oraz do ciągłego doskonalenia i poprawy.

 

 

Status prawny korzystania ze środowiska

Spółki wchodzące w skład grupy CIECH działają w ramach obowiązującego prawa krajowego oraz międzynarodowego. Wszystkie stosowane rozwiązania techniczne, środowiskowe i organizacyjne spełniają wymagania prawa ochrony środowiska.

Najważniejsze decyzje regulujące sposób korzystania ze środowiska:

 • Pozwolenia zintegrowane
 • Pozwolenia wodnoprawne
 • Zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych

 

Do góry