Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Czy biznes CIECH S.A. charakteryzuje się sezonowością?

Zjawiska sezonowości związane z okresowymi wahaniami popytu i podaży mają niewielkie znaczenie w kształtowaniu ogólnych trendów sprzedaży Grupy CIECH. Produkty o zauważalnym wpływie sezonowości to środki ochrony roślin. Większość preparatów środków ochrony roślin jest zużywana w pierwszej połowie roku, w okresie silnego wzrostu roślin, kiedy to realizowane jest około 90% łącznej sprzedaży tych wyrobów. Ponadto, w zakresie segmentu sodowego istnieje sezonowy związek pomiędzy poziomem sprzedaży niektórych produktów, a przebiegiem zimy. 

W przypadku chlorku wapnia i pozostałych produktów (Antylód, mieszanka solno-chlorkowa, sól wypadowa) ciepła zima ma bezpośrednie przełożenie na spadek sprzedaży, natomiast w przypadku soli ma to wpływ pośredni. W przypadku pozostałych produktów poziom przychodów i wyników finansowych Grupy w okresie roku obrotowego nie podlega istotnym wahaniom sezonowym. Z tego też względu wpływ sezonowości na wielkość całkowitej sprzedaży Grupy jest relatywnie niewielki.


Do góry